Предстоящо

Нова културна онлайн платформа за ромска култура

Стартира нова платформа www.culturall.space, която ще насърчи културното сближаване между различните етноси, живеещи на територията на община Долна баня. Проектът с наименование “Интегриран подход за социално щастие и образование” има за цел да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляването на бедността, както и до трайна интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. В платформата са представени обичаи, празници, важни аспекти от ромската култура, песенно и литературно изкуство, които по достъпен начин репрезентират бита и творчеството на ромската общност. За по-любознателните посетители сайтът предоставя възможност за виртуална обиколка на Историята на ромите в Музея на ромската култура в Бърно, Чехия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент община Долна баня.