Предстоящо

Bright Publicity Ltd. стартира изпълнение на проект “Подпомагане на икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп до работни места”. 

Развитие на човешките ресурси

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Активни

18 месеца. 

Проектът има за цел  да подпомогне  икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп до работни места. Проектните дейности ще бъдат реализирани на територията на Стара Загора и Русе. Те включват: 1. Поименно идентифициране на младежи от целевата група чрез провеждане на информaционна кампания и информационни дни. Информационната кампания представлява цялостна медийна, интернет и рекламна кампания, както и създаването и разпространението на аудио и видео материали. Информационните дни се провеждат с цел осигуряване на директна комуникация и досег с младежите от целевата група. 2. Мотивационно обучение на 40 младежи от целевата група в рамките на 4 дни във всеки град, които ще включват групово психологическо консултиране и групови занимания за усвояване на практически умения и компетенции за кандидатсване за работа. 3. Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация трета степен по специалност “Маркетингови проучвания” за професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, и по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“. 4. Назначаване на 24 лица преминали обученията на трудов договор в „Брайт пъблисити“ ЕООД и формиране на търговски екип на фирмата. Допълнителни и задължителни са дейностите по осигуряването на точно, навременно, целесъобразно и законосъобразо отчитане на проекта се обезпечава с дейността по организация и управление на екипа. Всички проектни дейности ще бъдт съпроводени със заложени мероприятия по информираност и публичност, които да дадат гласност на получената от кандидата подкрепа и безвъзмездна финансова помощ от Иициативата за младежка заетост и ЕСФ.